like ons op facebook

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hondenopvang Ald Skou

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren, nl. Hondenopvang ALD SKOU.

1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

1.3 Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met het dierenpension en asiel een pensionovereenkomst heeft gesloten.

1.4 Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

1.5 Verzorging: De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

1.6 Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.


Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

2.2 Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op afspraak de dierenverblijven te bezichtigen.

2.3 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.


Artikel 3 – Inschrijving

3.1 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenpension wordt door het dierenpension een pensionovereenkomst gemaakt. Bij het maken van de pensionovereenkomst wordt aan de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd. Indien de pensionovereenkomst per post aan de klant wordt toegezonden, wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden meegezonden.

3.2 De pensionovereenkomst bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het dierenpension en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, het geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.

3.3 Bij inschrijving ter plekke wordt de pensionovereenkomst door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven. De pensionovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van het pensionverblijf.

3.4 Bij telefonische reservering wordt de pensionovereenkomst per post aan de klant toegezonden, waarbij een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt meegezonden. De klant dient de pensionovereenkomst, voorzien van zijn handtekening retour te sturen naar

het dierenpension. Wanneer dit reserveringsformulier niet binnen 14 dagen retour gestuurd is, komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst.Artikel 4 – Betaling

4.1 De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

4.2 Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het dierenpension, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.

4.3 Betaling van het geen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, geschiedt direct bij aanvang of in indien in overleg afgeproken bij beëindiging van de pensionovereenkomst à contant.
4.4 Het dierenpension is gerechtigd in de zomerperiode welke jaarlijks gelijk loopt met de schoolvakantie in Noord-Nederland betaling vooraf te vragen.

Hierbij gaat het om een bedrag van maximaal 50% van de totale kosten die de klant op basis van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is.

4.5 Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag. Dit geldt ook bij annulering van het overeengekomen verblijf. Dit tenzij anders is overeengekomen.

4.6 De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenpension.

4.7 In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van €226,89.

4.8 Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.


Artikel 5 – Rechten en plichten van het dierenpension

5.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

5.2 Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

5.3 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

5.4 Aan het dierenpension is een dierenarts verbonden. Het dierenpension consulteert bij medisch ongemak van het gastdier een dierenarts; de mening van het dierenpension is bepalend in de vraag of raadpleging van een dierenarts noodzakelijk is. De dierenartskosten zijn voor rekening van de klant (zie ook art. 6.3). Het dierenpension zoekt bij medisch ongemak eerst contact met de dierenarts van de klant, deze is bekend met de geschiedenis van het gastdier.

5.5 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van de dierenarts noodzakelijk is.

Indien door noodgevallen naar het oordeel van de dierenarts acuut medisch handelen nodig is (onder meer operaties, euthanasie), neemt het dierenpension terstond contact op met de klant. Indien de klant op de doorgegeven noodnummers niet bereikbaar is, is het dierenpension gerechtigd de behandeling uit te laten voeren. De behandelkosten zijn voor de klant (zie art. 6.3)

5.6 Medewerkers van het dierenpension mogen eventuele meegeleverde medicatie aan het gastdier toedienen (zie ook artikel 6.1).

5.7 Het dierenpension mag gasthonden met een moeilijke of lastige houding in de omgang met andere honden en/of mensen, dit ter beoordeling aan de medewerkers van het dierenpension, verblijf weigeren. De beoordeling vindt plaats tijdens een intakegesprek waarbij de hond aanwezig is. 

5.8 Het dierenpension mag gasthonden een kennel en de speelweides met andere gasthonden laten delen, mits dit –ter beoordeling aan medewerkers van het dierenpension- verantwoord is.

5.9 Het dierenpension mag gastdieren die, ondanks de jaarlijkse entingen (zie art. 6.5), een besmettelijke of makkelijk overdraagbare aandoening hebben die bovendien gevaarlijk is voor overige gastdieren, huisvesting weigeren.

5.10 Indien het dierenpension ondanks een door de klant uitgevoerde wormen- en vlooienbehandeling bij het gastdier toch wormen of vlooien constateert, mag het dierenpension op kosten van de klant een vlooien-/wormbehandeling uit (laten) voeren bij het gastdier (zie art.6.4).

5.11 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art. 4.5.

5.12 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

5.13 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.

5.14 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

5.15 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.


Artikel 6 - Rechten en plichten van de klant

6.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvestingen verzorging van het gastdier in het dierenpension.

- klanten nemen eigen voer mee voor het gastdier in een hoeveelheid die voldoende is voor de duur van het verblijf.

- dienen aangepast (dieet)voer mee te leveren in een hoeveelheid die voldoende is voor de duur van het verblijf.

- dienen eventuele medicatie voorzien van bijsluiter met gebruiksaanwijzing mee te leveren in een hoeveelheid die voldoende is voor de duur van het verblijf.

6.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

6.3 De klant staat toe dat het dierenpension bij medisch ongemak van het gastdier een dierenarts consulteert, indien dit naar de mening van het dierenpension noodzakelijk is Indien de klant niet op noodnummers bereikbaar is, stemt de klant in met de behandeling van het gastdier door de dierenarts, ook wanneer in noodgevallen spoedig medisch handelen geboden is (bijvoorbeeld operaties, euthanasie). De klant is verplicht de behandelkosten te betalen.

6.4 De klant is verplicht het gastdier te hebben (laten) ontwormd(en) en ontvlooit(en) voorafgaand aan het verblijf in het dierenpension.

6.5 De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension, het bewijs van inenting af te geven. De enting moet minimaal twee weken voorafgaand aan het verblijf zijn

gegeven en mag niet verlopen (zijn) tijdens of voorafgaand aan het verblijf bij het dierenpension. Gasthonden dienen geldig gevaccineerd te zijn tegen parvo, hondenziekte, leverziekte, ziekte van weil, para-influenza en bordetella.

6.6 De klant is verplicht te melden dat de gasthond loops is, is geweest of wordt.

6.7 De klant houdt de gasthond aangelijnd bij het brengen/bezoeken van het dierenpension totdat een medewerker van het dierenpension de gasthond van de klant overneemt.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.

7.2 Het dierenpension zal ernaar streven, in geval van een onvoorziene omstandigheid, de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

7.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

7.4 Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig euro).

7.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

8.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

8.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.


Artikel 9 Prijzen, openingstijden, brengen en halen

9.1 Voor het verblijf (pensionopvang) van gasthonden gelden de volgende prijzen per dag:

• Tijdens schoolvakanties en 1 juni t/m 30 september € 14,00 bij 2 honden uit 1 gezin  € 25,00

• Buiten de schoolvakanties € 12,50 bij 2 honden uit 1 gezin  € 22,00

9.4 De dag van halen geldt als één dag.

9.5 De dag van brengen wordt niet in rekening gebracht als het gastdier na 17.00 uur is gebracht.

9.6 De breng- en haaltijden van de gastdieren zijn altijd in overleg, behalve op zondag, dan alleen tussen 17.00 uur en 18.00 uur, tenzij anders wordt overeengekomen. Gastdieren dienen bij voorkeur tijdens de daarvoor afgesproken breng- en haaltijden te worden gebracht en gehaald, dit om de rust in het dierenpension te bewaren.

9.7 24 uur per dag is gekwalificeerd personeel aanwezig.

9.8 Klanten worden van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij het dierenpension, bij voorkeur op afspraak